۱۳۸۹ آبان ۹, یکشنبه

سرفصل‌های پیشنهادی اولیه درس تجارت بین الملل


1.  کلیات تجارت بین‌الملل ( شامل : تعریف تجارت بین‌الملل ؛ تاریخچه کوتاه و مهم‌ترین رخدادهای تجارت بین‌الملل ؛ ماهیت تجارت بین‌الملل ؛ دامنه تجارت بین‌الملل ؛ تفاوت تجارت بین الملل و تجارت داخلی ؛ انگیزه تجارت بین‌الملل ؛ تجارت بین افراد و ملل ؛ منافع و مضار ناشی از تجارت بین الملل ؛ اصول تجارت بین الملل)
2.  2. تحولات تجارت بین‌الملل ( جغرافیای تجارت بین الملل ؛ تغییرجهت و آهنگ صادرات ؛ الگوها و راه‌های تجارت بین الملل ؛ ... )
33
تئوری محض تجارت بین المللی (عرضه و تقاضا)
تغییر سلیقه مصرف کنندگان
تخصیص عوامل تولید ، نقش تکنولوژی در تولید تجارت و رشد (رشد دنباله رو صادرات در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته) امپریالیسم جدید ، استعمار جدید و استثمار کالاهای جانشین واردات
هزینه های ترابری و تئوری تعیین محل تولید
سیاست بازرگانی (موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای)
سایر سیاستهای ملی موثر در تجارتانحصارکارتلو تبعیض در قیمت
سیاست بازرگانی و کشورهای در حال توسعه
همبستگی گمرکی (اتحادیه های گمرکی در مناطق آزاد تجاریتئوری اتحادیه های گمرکیواقعیت امرآثار دینامیک اتحادیه های گمرکی فراسوی اتحادیه های گمرکیبرخی مسائل ثانوی اتحادیه های گمرکی ، کالاهای جانشین وارداترژیم کشاورزی جامعه اقتصادی اروپاهمبستگی اقتصادی منطقه ای کشورهای در حال توسعه) تجارت آزاد ، چند جانبه (منافع و مضار سیستم قیمت ، شرایط لازم برای تجارت آزاد ، هدفهای اجتماعی رویارویی هدفهای اقتصادی)
تحرک بین المللی نیروی کار (مهاجرت نیروی کاربازار بین المللی نیروی کار ، کمک های فنیآزادی جابجایی و همبستگی اجتماعی)
سرمایه های بلند مدت (سرمایه گذاری داخلی و خارجیالگوهای وام دهیکنترل دولتیتحرک سرمایه و رفاهعلمی بودن کنترل تحرک سرمایه ، وام های مشروطظرفیت جذب سرمایه) تئوری سرمایه گذاری مستقیم (سرمایه گذاری مستقیم به عنوان تحرک سرمایهرقابت انحصاریانحصار دو جانبهسرمایه گذاری مستقیم و رفاهسرمایه گذاری مستقیم و تراز پرداختهاتاثر سرمایه های مستقیم در تراز پرداختهای کشور میزبان.)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر